Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU

Podmínky používání tohoto webu

Vlastník

Vlast­ní­kem a pro­vo­zo­va­te­lem in­ter­ne­to­vých strá­nek www.dog-fo­rum.cz je Lenka Karlíková, kte­rá je v sou­la­du s au­tor­ským zá­ko­nem (zák. č. 121/​2000 Sb.), opráv­ně­na vy­ko­ná­vat ma­jet­ko­vá prá­va k těm­to in­ter­ne­to­vým strán­kám (dále v tex­tu „Pro­vo­zo­va­tel“). Au­tor­ská prá­va Pro­vo­zo­va­te­li ná­le­ží veš­ke­rá au­tor­ská prá­va k ob­sa­hu, kte­rý Pro­vo­zo­va­tel umís­ťu­je na www.dog-fo­rum.cz, včet­ně de­sig­nu strá­nek, gra­fic­kých prv­ků, veš­ke­rých vy­ob­ra­ze­ní a tex­tu na těch­to strán­kách. Zve­řej­ně­ní ja­kých­ko­liv úda­jů či in­for­ma­cí na strán­kách www.dog-fo­rum.cz (s vý­jim­kou to­ho­to do­ku­men­tu), nemá po­va­hu práv­ní­ho úko­nu, není-li vý­slov­ně sta­no­ve­no ji­nak.

Bezpečnost

Při po­u­ží­vá­ní těch­to strá­nek uži­va­te­li ne­smí tito za­sa­ho­vat do je­jich bez­peč­nos­ti, ani ne­smí tyto strán­ky vy­u­ží­vat k pře­ná­še­ní škod­li­vých sou­bo­rů, uži­va­tel je po­vi­nen ctít au­tor­ská prá­va Pro­vo­zo­va­te­le vůči těm­to www strán­kám.

Osobní údaje

Osob­ní úda­je bu­dou Pro­vo­zo­va­te­lem ulo­že­ny pou­ze teh­dy, po­kud k to­mu­to dáte vě­do­mě sou­hlas, na­pří­klad pro za­slá­ní úda­jů, při re­gis­tra­ci, při prů­zku­mu nebo pro po­skyt­nu­tí slu­žeb. Vaše data jsou vždy po­va­žo­vá­na za dů­věr­ná a ne­bu­dou pře­dá­na tře­tím stra­nám, po­kud to ne­do­vo­lí­te, nebo po­kud to ne­bu­de zá­ko­nem vy­ža­do­vá­no. Při re­gis­tra­ci k od­bě­ru news­let­te­ru po­mo­cí for­mu­lá­ře s námi mu­sí­te sdí­let vaši e-mai­lo­vou ad­re­su. Tyto úda­je bu­de­me po­u­ží­vat pou­ze k za­sí­lá­ní in­for­ma­cí o naší na­bíd­ce e-mai­lem. Je mož­né kdy­ko­liv se od­hlá­sit klik­nu­tím na od­kaz v emai­lu.

Cookies

Údaje pro mar­ke­tingo­vé a op­ti­ma­li­zač­ní úče­ly jsou shro­maž­ďo­vá­ny a uklá­dá­ny po­mo­cí tech­no­lo­gie od spo­leč­nos­ti Go­o­gle Inc (Go­o­gle Ana­ly­tics a Go­o­gle AdWords) s ano­nym­ním lo­go­vá­ním IP ad­res. Po­kud chce­te, mů­že­te za­brá­nit uklá­dá­ní in­for­ma­cí (co­o­kies) úpra­vou na­sta­ve­ní va­še­ho pro­hlí­že­če, nebo pří­mo in­sta­la­cí plug-inu (htt­ps://​tools.go­o­gle.com/​dl­page/​ga­op­tout?hl=). Spuš­tě­ním vi­dea ze strá­nek „dog-fo­rum.cz“ se do va­še­ho po­čí­ta­če ne­u­lo­ží žád­né co­o­kies, kte­rá by vy­ge­ne­ro­val náš web. Vše je na­sta­ve­no pro­střed­nic­tvím slu­žeb Go­o­gle a You­Tu­be.

Zřeknutí se odpovědnosti

Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se ja­kou­ko­liv od­po­věd­nost za pří­pad­ná ri­zi­ka ply­nou­cí z po­u­ží­vá­ní těch­to strá­nek. Veš­ke­ré spo­ry vznik­lé v sou­vis­los­ti s vy­u­ží­vá­ním těch­to strá­nek, bu­dou pro­jed­ná­vá­ny míst­ně pří­sluš­ným sou­dem v sou­la­du se zá­ko­ny České re­pub­li­ky.

Lenka Karlíková, Opatov 281, 569 12  Opatov,  IČO 76033121