Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 HODNOCENÍ UŽIVATELE

Pr­vo­řa­dým krédem por­tá­lu Dog Fo­rum je vy­tvá­ře­ní bezpečného prostředí pro ku­pu­jí­cí i pro­dá­va­jí­cí. Zá­kla­dem to­ho­to bez­pe­čí je dů­vě­ry­hod­nost jed­not­li­vých uži­va­te­lů.

Hodnocení může udělit pouze uživatel, který uskutečnil obchod.

Kaž­dou zá­vaz­nou a do­kon­če­nou ob­jed­náv­ku může hod­no­tit jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Z hod­no­ce­ní ostat­ních uži­va­te­lů si tedy mů­že­te udě­lat jas­nou před­sta­vu o tom, v jaké kva­li­tě do­dá­vá pro­dá­va­jí­cí svo­je pro­duk­ty nebo služ­by, zda­li ku­pu­jí­cí pla­tí včas, jak ku­pu­jí­cí nebo pro­dá­va­jí­cí ko­mu­ni­ku­jí s ostat­ní­mi uži­va­te­li apod.

Po­kud máte po­cit, že Vám ně­kdo udě­lil ne­pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní ne­o­práv­ně­ně, mů­že­te ho reklamovat. Správ­ci por­tá­lu pro­ve­dou vlast­ní še­t­ře­ní a pří­pad­ně do hod­no­ce­ní za­sáh­nou.

Nezapomeňte, pro­sím, vždy po ukon­če­ní za­káz­ky ohodnotit kupujícího nebo prodávajícího. Po­mů­že­te tak sobě i ostat­ním v bu­do­vá­ní bez­peč­né­ho a dů­vě­ry­hod­né­ho pro­stře­dí por­tá­lu.