Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 JAK VYDĚLÁVAT - "MoneyClock"

Co je MONEYCLOCK:

Mo­neyClock je speciální forma tzv. af­fi­li­a­te sys­té­mu. Umož­ňu­je Vám vy­tvo­řit si tzv. pasivní příjem. Co to zna­me­ná? Po­kud při­ve­de­te na por­tál nové uži­va­te­le a ti bu­dou vy­ka­zo­vat ja­kou­ko­liv fi­nanč­ní ak­ti­vi­tu vůči por­tá­lu, zís­ká­te provizi ze všech těch­to fi­nanč­ních ak­ti­vit po neomezenou dobu. Pro­to je ten­to způ­sob ob­vy­kle na­zý­ván jako „pa­siv­ní pří­jem“, pro­to­že na zá­kla­dě jed­né ak­ti­vi­ty mů­že­te mít dlou­ho­do­bý pří­jem bez ja­kých­ko­liv dal­ších ak­ti­vit. Pro­to­že exis­tu­je mno­ho sys­té­mů, kte­ré ne­fun­gu­jí zce­la pod­le fair pra­vi­del, vy­vi­nu­li jsme svůj vlast­ní sys­tém, kte­rý je pro všech­ny bez­peč­ný a do­dr­žu­je všech­na pra­vi­dla fair hry.

1) Skutečná užitečnost - je­di­né, co udě­lá­te, je to, že do­po­ru­čí­te por­tál Dof Fo­rum nebo pří­mo kon­krét­ní in­ze­rá­ty, kon­krét­ní člán­ky ně­ko­mu, pro koho jsou uži­teč­né a pří­nos­né. Např. zde může v bez­peč­ném pro­stře­dí pro­dat/ kou­pit psa, služ­by, zbo­ží... od ově­ře­ných uži­va­te­lů, pří­pad­ně na por­tá­lu na­jde spo­leh­li­vé a pro­vě­ře­né do­da­va­te­le. Svým blíz­kým, přá­te­lům a dal­ším li­dem pro­ká­že­te uži­teč­nou služ­bu.

2) Systém „doživotní renty“ - u stan­dard­ních af­fi­li­a­te sys­té­mů zís­ká­vá­te fi­nan­ce za pro­klik nebo jed­no­rá­zo­vý ná­kup. V sys­té­mu Mo­neyClock však au­to­ma­tic­ky zís­ká­vá­te pro­vi­zi ze VŠECH fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­le, kte­ré­mu jste náš por­tál do­po­ru­či­li, a to po ce­lou dobu, kdy je uži­va­tel čle­nem por­tá­lu Dof Fo­rum. Ten­to uži­va­tel je a bude jed­nou pro­vždy Váš a ni­ko­ho ji­né­ho. Veš­ke­ré pro­vi­ze pat­ří a vždy v bu­douc­nos­ti bu­dou pa­t­řit jen Vám a ni­kdy ne­mo­hou pa­t­řit ko­mu­ko­liv ji­né­mu.

3) Jednoznačně stanovené provizní podmínky - tyto pod­mín­ky pla­tí pro všech­ny na­pros­to stej­ně, ni­kdy ne­do­jde k si­tu­a­ci, kdy by byl kdo­ko­liv zvý­hod­něn nebo zne­vý­hod­něn. Ze všech fi­nanč­ních ak­ti­vit uži­va­te­lů, kte­ré jste při­ve­dli, zís­ká­vá­te 20% pro­vi­zi.

4) Jednoduché a přehledné ovládání - po­kud jste již moh­li na­hléd­nout do růz­ných af­fi­li­a­te sys­té­mů, jis­tě jste za­zna­me­na­li, že ovlá­dá­ní a pře­hled­nost jsou čas­to na ne zrov­na pří­jem­né úrov­ni. Pro­to jsme v rám­ci vý­vo­je vlast­ní­ho sys­té­mu vy­bu­do­va­li zce­la jed­no­du­ché, in­tu­i­tiv­ní a pře­hled­né ovlá­dá­ní, kte­ré skvě­le fun­gu­je i na mo­bil­ních za­ří­ze­ních a te­le­fo­nech.

 

MUSÍM BÝT PODNIKATELEM, MÍT IČ?

Není to ne­zbyt­ně nut­né. Po­kud nejste oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, ne­mů­že­me Vám sa­mo­zřej­mě vy­plá­cet pro­vi­ze (nelze fak­tu­ro­vat), zís­ka­né pro­vi­ze však mů­že­te převést na T-coiny. Za T-co­i­ny pak mů­že­te např. TOPo­vat svo­je in­ze­rá­ty, na­kou­pit pau­šál­ní člen­ství apod. Nejste-li oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, ale máte to v plánu, mů­že­te si ponechat získané provize na svém MoneyClock účtu. V oka­mži­ku, kdy se sta­ne­te oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, bu­dou Vám veš­ke­ré pro­vi­ze vyplaceny v následujícím měsíci. 

 

PRO KOHO

Pro koho je sys­tém Mo­neyClock ur­če­ný? Ve zkrat­ce ře­če­no: pro kohokoliv, komu se hodí příjem navíc. Po­kud máte zná­mé, přá­te­le, ro­din­né pří­sluš­ní­ky apod., pro kte­ré je por­tál Dog Fo­rum vhod­ný a vý­hod­ný (mo­hou zde pro­dá­vat svo­je služ­by nebo zbo­ží), tím, že je po­zve­te, jim sa­mo­zřej­mě pomůžete. Po­kud se sta­ne­te na­ším part­ne­rem v rám­ci sys­té­mu Mo­neyClock, kro­mě toho, že jste po­moh­li ně­ko­mu blíz­ké­mu, zís­ká­te ješ­tě na­víc zdroj stálého příjmu. Zá­sad­ní od­liš­nos­tí sys­té­mu Mo­neyClock od růz­ných ji­ných sys­té­mů je prá­vě v tom, že zís­ká­vá­te fi­nan­ce za něco, co je sku­teč­ně uži­teč­né a po­má­há ostat­ním. Ni­ko­mu nic ne­vnu­cu­je­te ani ne­pro­dá­vá­te. Pros­tě jen do­po­ru­čí­te to, co těm dru­hým může jen po­mo­ci. Nepotřebujete žádné speciální schopnosti, dovednosti nebo kvalifikaci. Tak­že sys­tém Mo­neyClock je oprav­du pro kaž­dé­ho.

 

JAK ZAČÍT

Jaké jsou pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock? Pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock jsou zce­la jednoduché a transparentní:

1) Je tře­ba, abys­te byli zaregistrovaným uživatelem por­tá­lu Dog Fo­rum. Toto pra­vi­dlo pla­tí zejmé­na pro­to, aby se pře­de­šlo ja­kým­ko­liv mož­ným ma­ni­pu­la­cím nebo ne­po­cti­vé­mu jed­ná­ní v rám­ci sys­té­mu.

2) A dále se zaregistrujte v MoneyClock sek­ci por­tá­lu Dog Fo­rum jako náš part­ner. A to je oprav­du vše. Ano, je to oprav­du tak jed­no­du­ché. Nic víc není tře­ba.

 

VÝPLATA PENĚZ

Vždy k poslednímu dni daného měsíce pro­ve­de sys­tém Mo­neyClock au­to­ma­tic­ky sou­hrn všech Va­šich pro­vi­zí.

a) Jste podnikající osoba a máte IČ - po­kud sou­hrn pro­vi­zí převýší částku 500 Kč, je sys­té­mem automaticky vy­sta­ve­na fak­tu­ra za Vaši oso­bu a pře­ve­de­na do na­še­ho účet­nic­tví. Nej­poz­dě­ji do 20. dne stá­va­jí­cí­ho mě­sí­ce Vám po­tom platbu zašleme na Váš účet. O nic se tedy ne­mu­sí­te sta­rat. Sys­tém také pro Vaše po­tře­by vy­tvo­ří Vaši fakturu v číslované řadě. Tuto fak­tu­ru si mů­že­te jed­no­du­še stáhnout a rov­nou za­lo­žit do Va­še­ho účet­nic­tví. Na zá­kla­dě Vámi za­da­ných úda­jů sys­tém automaticky identifikuje, zda­li jste nebo nejste plát­cem DPH a dle toho jsou ge­ne­ro­vá­ny od­po­ví­da­jí­cí fak­tu­ry. Ne­pře­sáh­ne-li sou­čet Va­šich pro­vi­zí za daný mě­síc část­ku 500 Kč, Vaše pro­vi­ze jsou sa­mo­zřej­mě pře­ve­de­ny do dal­ší­ho mě­sí­ce.

b) Jste soukromá osoba bez IČ - v tom­to pří­pa­dě nelze sa­mo­zřej­mě vy­sta­vit fak­tu­ry. Mů­že­te si však kdy­ko­liv svo­je pro­vi­ze převést na T-coiny, za kte­ré si mů­že­te např. kou­pit pau­šál­ní člen­ství nebo TOPo­vat svo­je in­ze­rá­ty. V pří­pa­dě, že si bu­de­te chtít v bu­douc­nu po­ří­dit živ­nos­ten­ské opráv­ně­ní (s ním zís­ká­te IČ), mů­že­te si pro­vi­ze po­ne­chá­vat na svém Mo­neyClock účtu. V oka­mži­ku, kdy se sta­ne­te pod­ni­ka­jí­cí oso­bou, Vám bu­dou všech­ny pro­vi­ze pro­pla­ce­ny v ná­sle­du­jí­cím mě­sí­ci.

 

SLOVNÍČEK POJMŮ

Affiliate systém - sys­tém, kte­rý od­mě­ňu­je své účast­ní­ky za zís­ká­vá­ní dal­ších uži­va­te­l.

Kampaň - před­na­sta­ve­ná po­zván­ka ur­če­ná ke sdí­le­ní.Kam­pa­ně jsou te­ma­tic­ké, cí­le­né na růz­né sku­pi­ny uži­va­te­lů.

Proklik - akce uži­va­te­le, kte­rý klik­ne na Vámi před­lo­že­ný od­kaz (v e-mai­lu, na so­ci­ál­ní síti, v ban­ne­ru na Vaší strán­ce...).

Cookies - in­for­ma­ce, kte­ré se uklá­da­jí v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či na stra­ně uži­va­te­le. Slou­ží např. k ulo­že­ní in­for­ma­ce o tom, že uži­va­tel při­šel na por­tál Dog Fo­rum díky va­še­mu od­ka­zu. Po­kud se ne­za­re­gis­tru­je hned, ale vrá­tí se do 60 dní, víme, že je od Vás.

Konverze - akce uži­va­te­le, kte­rý pro­ve­de ně­kte­rou z de­fi­no­va­ných čin­nos­tí, např. za­re­gis­tru­je se nebo pro­ve­de ná­kup od por­tá­lu.

Neplacená konverze - vzni­ká v pří­pa­dě, že se uži­va­tel po od­klik­nu­tí Va­še­ho od­ka­zu za­re­gis­tro­val (co­o­kies na­sta­ve­no na 60 dní od pro­kli­ku). Je dů­le­ži­té, abys­te vi­děli, ko­lik uži­va­te­lů se díky Vaší ak­ti­vi­tě za­re­gis­tro­va­lo a jaká je Vaše úspěšnost v této čin­nos­ti. Vypláceni jste poté z jakékoli finanční aktivity uivatelů, kteří se na portál zaregistrovali díky Vám a to po neomezenou dobu.

Placená konverze - uži­va­te­lé, kte­ří se na por­tál rgis­tro­va­li díky Va­še­mu do­po­ru­če­ní pro­ved­li ná­kup od por­tá­lu Dog Fo­rum (pau­šál, T-co­i­ny, člá­nek a dal­ší, vy­jma ná­ku­pů v Pre­mi­um e-sho­pu).

Konverzní úspěšnost - po­měr mezi po­čtem pro­kli­ků a po­čtem kon­ver­zí.

Partner - uži­va­tel re­gis­tro­va­ný nejen na por­tá­le, ale na­víc v sys­té­mu MoneyClock.

Subpartner - part­ner, kte­ré­ho zís­ká­te svo­jí ak­ti­vi­tou a z je­hož čin­nos­ti zís­ká­vá­te také pro­vi­ze.