Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 JAK NAKUPOVAT, PRODÁVAT

Zaregistrujte se. Trvá to pár vteřin.

Po­kud si chce­te pou­ze pro­hléd­nout zá­klad­ní funk­ce por­tá­lu, registrace není nutná. Vy­bra­ný produkt vložte do košíku. Po­kud ob­jed­náv­ku mys­lí­te váž­ně, zvol­te "koupit". Pro uza­vře­ní ob­jed­náv­ky (smlou­vy mezi ku­pu­jí­cím a pro­dá­va­jí­cím) je nut­né vy­pl­nit v "osobní údaje" (jmé­no, ad­re­sa a te­le­fon příp. čís­lo účtu) ve Vašem profilu, ji­nak není mož­né ob­jed­náv­ku uzavřít. Tyto osob­ní in­for­ma­ce nejsou ve­řej­ně do­stup­né pro ostat­ní uži­va­te­le por­tá­lu, pou­ze pro kon­krét­ní uži­va­te­le, kte­ří mezi se­bou uza­vře­li zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku. Na­ším cí­lem je, aby lidé na por­tá­lu moh­li co nej­ví­ce důvěřovat je­den dru­hé­mu. Pro­to ne­pod­po­ru­je­me zce­la ano­nym­ní na­bíd­ky, po­ptáv­ky a ob­cho­dy. Stej­ně tak dbá­me na kva­li­tu ob­sa­hu, pro­to „ná­hod­ně pří­cho­zím“ ne­po­vo­lu­je­me vklá­dá­ní in­ze­rá­tů, kte­ré čas­to ne­ma­jí žád­nou hod­no­tu pro sku­teč­né zá­jem­ce o pro­dej nebo kou­pi, pří­pad­ně mo­hou ko­mu­ni­tu por­tá­lu nebo por­tál sa­mot­ný po­ško­zo­vat. Na por­tá­lu mů­že­te vy­stu­po­vat pod pře­zdív­kou (ne­bo­li „nic­kem“), nicmé­ně do­po­ru­ču­je­me po­u­žít Vaše jmé­no a pří­jme­ní. Zvý­ší­te tím dů­vě­ry­hod­nost Va­še­ho uži­va­tel­ské­ho pro­fi­lu. Vaše sou­kro­mé úda­je jsou sa­mo­zřej­mě chrá­ně­ny, nejsou ve­řej­ně do­stup­né ostat­ním uži­va­te­lům.

 

Průběh objednávky:

K tomu, aby vznik­la zá­vazná ob­jed­náv­ka, je tře­ba souhlasu obou stran, ku­pu­jí­cí­ho i pro­dá­va­jí­cí­ho. Jste-li prodávající v pří­pa­dě, že při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ za­dá­te vol­bu „pro­dá­vám tak, jak je, není tře­ba dal­ší ko­mu­ni­ka­ce s ku­pu­jí­cím“, automaticky jako in­ze­rent dáváte svůj souhlas s uza­vře­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky. Ten, kdo re­a­gu­je na ta­ko­vý­ Váš in­ze­rát, po­tom závaznou objednávkou vyjadřuje souhlas ze své stra­ny a po­tvr­ze­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky je ob­chod uza­vřen. Po­kud však při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ za­dá­te vol­bu „potřebuji s kupujícím/prodávajícím domluvit podrobnosti“ (například u zakázkové výroby nebo variabilní ceny), ne­mů­že ten, kdo re­a­gu­je na Váš in­ze­rát, pří­mo na­kou­pit. Musí na Váš in­ze­rát nejprve reagovat (do­dat dal­ší in­for­ma­ce, vy­já­d­řit se k ceně...). Re­ak­cí na Váš in­ze­rát vznik­ne nezávazná objednávka. V prů­bě­hu kon­ver­za­ce k ob­jed­náv­ce ji mů­že­te kdykoliv buď odsouhlasit, nebo stornovat. Po Va­šem schvá­le­ní může ten, kdo re­a­go­val na Váš in­ze­rát, pro­vést zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku. Po uza­vře­ní zá­vaz­né ob­jed­náv­ky ná­sle­du­jí tyto kro­ky:

A) Potvrzení přijetí platby

Jste-li pro­dá­va­jí­cím, po­tvrď­te ve své sprá­vě ob­jed­ná­vek při­je­tí plat­by. Jste-li ku­pu­jí­cím a plat­bu jste pro­ve­dli, ale pro­dá­va­jí­cí ne­po­tvr­dil její při­je­tí, mů­že­te ho ve své sprá­vě ob­jed­ná­vek upo­me­nout.

B) Potvrzení o dodání

Jste-li ku­pu­jí­cím, je tře­ba, abys­te po­tvr­dili, že Vám pro­dá­va­jí­cí do­dal ob­jed­na­né služ­by nebo zbo­ží. Jste-li pro­dá­va­jí­cím a po­tvr­dili jste do­dá­ní ob­jed­na­né služ­by nebo zbo­ží, ale ku­pu­jí­cí ne­po­tvr­dil toto do­dá­ní, mů­že­te ho ve své sprá­vě ob­jed­ná­vek upo­me­nout.

 

Nezávazná x závazná objednávka

Jaký je roz­díl mezi ne­zá­vaz­nou a zá­vaz­nou ob­jed­náv­kou? Ne­zá­vazná ob­jed­náv­ka je sku­teč­ně zce­la ne­zá­vazná. Jde v pod­sta­tě jen o zá­znam konverzace mezi pro­dá­va­jí­cím a ku­pu­jí­cím k da­né­mu in­ze­rá­tu. Ne­zá­vazná ob­jed­náv­ka pře­chá­zí v zá­vaz­nou až v oka­mži­ku, kdy obě stra­ny, tj. jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, po­tvr­dí ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku. Ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku lze kdy­ko­liv stornovat. Toto může pro­vést jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Oba jsou ná­sled­ně in­for­mo­vá­ní o stor­nu e-mai­lem. Zá­vazná ob­jed­náv­ka je sku­teč­ně zá­vazná, stej­ně jako když si např. ob­jed­ná­te zbo­ží od fir­my. Uza­vře­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky se jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, za­va­zu­jí k je­jí­mu pl­ně­ní a uhra­ze­ní. Zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku nelze stornovat z pro­stře­dí por­tá­lu. O stor­no zá­vaz­né ob­jed­náv­ky je nut­né po­žá­dat správ­ce por­tá­lu. Ten pro­vě­ří opráv­ně­nost stor­na a pří­pad­ně toto stor­no pro­ve­de.

 

Správa objednávky

V sek­cích „Ob­jed­nal(a) jsem...“ a „Ob­jed­na­li u mě...“ ve Vašem profilu na­lez­ne­te tla­čít­ka pro sprá­vu zá­vaz­ných ob­jed­ná­vek. Stej­ně tak v těch­to sek­cích na­jde­te od­ka­zy do ar­chi­vů již do­kon­če­ných ob­jed­ná­vek

 

Storno objednávky

Stor­no­vat ob­jed­náv­ku z pro­stře­dí por­tá­lu Dog Fo­rum lze pou­ze u nezávazných ob­jed­ná­vek. Toto může pro­vést jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Oba jsou ná­sled­ně in­for­mo­vá­ní o stor­nu e-mai­lem. Zá­vazná ob­jed­náv­ka je sku­teč­ně zá­vazná, stej­ně jako když si např. ob­jed­ná­te zbo­ží od fir­my. Uza­vře­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky se jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, za­va­zu­jí k je­jí­mu pl­ně­ní a uhra­ze­ní. Závaznou objednávku nelze stornovat z prostředí portálu. O stor­no zá­vaz­né ob­jed­náv­ky je nut­né po­žá­dat správ­ce por­tá­lu. Ten pro­vě­ří opráv­ně­nost stor­na a pří­pad­ně toto storno pro­ve­de.

 

Nedodání zboží

V sek­cích „Ob­jed­nal(a) jsem...“ a „Ob­jed­na­li u mě...“ ve Vašem profilu na­lez­ne­te tla­čít­ka pro sprá­vu zá­vaz­ných ob­jed­ná­vek. Stej­ně tak v těch­to sek­cích na­jde­te od­ka­zy do ar­chi­vů již do­kon­če­ných ob­jed­ná­vek.

 

Jak potvrdit přijetí platby

V sek­ci ob­jed­ná­vek ve Va­šem profilu na­jde­te tla­čít­ka pro správu závazných objednávek. Zde mů­že­te jed­no­du­še jed­ním klik­nu­tím po­tvr­dit, že jste při­jali plat­bu k dané ob­jed­náv­ce.

 

Jak potvrdit dodání zboží

V sek­ci ob­jed­ná­vek ve Va­šem profilu na­jde­te tla­čít­ka pro sprá­vu zá­vaz­ných ob­jed­ná­vek. Zde mů­že­te jed­no­du­še jed­ním klik­nu­tím po­tvr­dit, že jste do­dali služ­by nebo zbo­ží k dané ob­jed­náv­ce.

 

Proč hodnotit

K čemu je dob­ré hod­no­ce­ní uži­va­te­lů? Por­tál Dog Fo­rum sta­ví pře­de­vším na důvěře mezi jed­not­li­vý­mi uži­va­te­li a na bu­do­vá­ní bezpečného prostředí pro všech­ny ku­pu­jí­cí i pro­dá­va­jí­cí. V rám­ci to­ho­to pří­stu­pu je dů­le­ži­té, aby uži­va­te­lé pra­vi­del­ně hodnotili všech­ny uza­vře­né ob­cho­dy. A to jak z po­zi­ce pro­dá­va­jí­cí­ho, tak z po­zi­ce ku­pu­jí­cí­ho. Vy­já­d­ře­te pro­sím svo­jí spo­ko­je­nost, pří­pad­ně ne­spo­ko­je­nost s ostat­ní­mi uži­va­te­li for­mou hod­no­ce­ní a bu­duj­te s námi co nej­bez­peč­něj­ší pro­stře­dí pro kaž­dé­ho. Pro­to­že por­tál Dog Fo­rum do­dr­žu­je fair pravidla, po­kud Vám ně­kdo udě­lí ne­pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní ne­prá­vem, mů­že­te ho re­kla­mo­vat. V ta­ko­vém pří­pa­dě správ­ci por­tá­lu pro­ve­dou vlast­ní še­t­ře­ní a pří­pad­ně do hod­no­ce­ní za­sáh­nou.

 

Osobní údaje

Kte­ré úda­je o mně uvi­dí ku­pu­jí­cí nebo pro­dá­va­jí­cí? Pro por­tál Dog Fo­rum je nej­dů­le­ži­těj­ší zá­sa­dou bezpečné pro­stře­dí pro všech­ny ku­pu­jí­cí a pro­dá­va­jí­cí. Pro­to není možné např. ob­cho­do­vat zce­la anonymně, bez re­gis­tra­ce a vy­pl­ně­ní osob­ních úda­jů. Na dru­hé stra­ně však por­tál chrá­ní sou­kro­mí všech uži­va­te­lů a osob­ní úda­je nejsou pří­stup­né pro ostat­ní.V pří­pa­dě uza­vře­ní závazné objednávky je však nut­né, aby byly v ob­jed­náv­ce po­u­ži­ty osob­ní úda­je obou stran, ku­pu­jí­cí­ho i pro­dá­va­jí­cí­ho. Ji­nak by ne­by­la ta­ko­vá­to ob­jed­náv­ka práv­ně plat­ná.V rám­ci ochra­ny sou­kro­mí jsou však po­skyt­nu­té jen nezbytně nutné úda­je: jmé­no a pří­jme­ní, v pří­pa­dě fir­my její ná­zev, ad­re­sa uži­va­te­le a pří­pad­ně IČ a DIČ. Žádné dal­ší osob­ní úda­je nejsou v rám­ci ob­jed­náv­ky uve­de­ny.