Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 JAK INZEROVAT

Zaregistrujte se, trvá to pár vteřin.

Ihned mů­že­te vklá­dat in­ze­rá­ty v sekci Můj profil.

Pokud vkládáte soukromou inzerci, máte ji zdarma. Komerční inzerce je zpoplatněna. Více v ceníku.

 

JAK ZVÝŠIT ÚSPĚŠNOST INZERÁTU

1) Základem je vždy důvěryhodnost - nech­te si ově­řit svůj pro­fil na por­tá­lu Dog Fo­rum.

2) Vymyslete lákavý titulek inzerátu - vhod­ným ti­tul­kem in­ze­rá­tu mů­že­te vzbu­dit po­zor­nost ostat­ních uži­va­te­lů

3) Nepoužívejte nevhodné, přehánějící nebo matoucí titulky inzerátu - v ti­tul­ku se vždy snaž­te zejmé­na co nej­lé­pe vy­svět­lit, co vlast­ně na­bí­zí­te nebo pro­dá­vá­te, ji­nak ostat­ní uži­va­te­lé Váš in­ze­rát ne­mu­sí ani otevřít - ti­tul­ky typu např. „nej­lep­ší kva­li­ta za nej­niž­ší cenu“ mají na uži­va­te­le spí­še od­ra­zu­jí­cí vliv, pro­to­že jsou těž­ko uvě­ři­tel­né.

4) Zvolte vhodný ilustrační obrázek - říká se, že je­den ob­rá­zek sdě­lí víc, než ti­síc slov - a je to do znač­né míry prav­da - vy­ber­te však ob­rá­zek, kte­rý ko­re­spon­du­je s ob­sa­hem Vaší na­bíd­ky nebo po­ptáv­ky a ne­ris­kuj­te ztrá­tu dů­vě­ry­hod­nos­ti Va­še­ho in­ze­rá­tu pro ostat­ní uži­va­te­le. Při po­u­ží­vá­ní ob­ráz­ku dej­te pro­sím po­zor na to, abys­te ne­po­u­žili ob­rá­zek, chrá­ně­ný au­tor­ský­mi prá­vy.

5) Stručný a výstižný text inzerátu - po­piš­te co nej­přes­ně­ji, co pro­dá­vá­te nebo po­ptá­vá­te. Čím přes­něj­ší bu­de­te, tím bude in­ze­rát pro ostat­ní dů­vě­ry­hod­něj­ší a lá­ka­věj­ší. Do in­ze­rá­tu ne­pat­ří osob­ní in­for­ma­ce o Vás, ty uveď­te pro­sím ve svém osob­ním pro­fi­lu.

6) Zvolte správnou kategorii nebo kategorie pro inzerát - za­řa­ze­ní in­ze­rá­tu do ne­vhod­né ka­te­go­rie sni­žu­je jeho účin­nost a dů­vě­ry­hod­nost. Může se však sa­mo­zřej­mě stát, že Váš in­ze­rát je vhod­ný např. pro dvě ka­te­go­rie,  ta­ko­vém pří­pa­dě se ne­boj­te je vy­u­žít.

7) Nezapomeňte správně nastavit regiony, pro které Váš inzerát platí - vy­hne­te se tak vy­svět­lo­vá­ní zá­jem­cům z ji­ných re­gi­o­nů, než o kte­ré máte zá­jem. Re­gi­o­ny Va­še­ho pů­so­be­ní si mů­že­te před­na­sta­vit ve Va­šem pro­fi­lu.

8) Inzerát můžete TOPovat - TOPo­vá­ním po­su­ne­te svůj in­ze­rát na jed­nu z před­ních po­zic na ti­tul­ní stra­ně por­tá­lu Dog Fo­rum. Tím zvý­ší­te jeho úspěš­nost. K tomu, abys­te moh­li Váš in­ze­rát TOPo­vat, je nut­né mít na­kou­pe­né T-coiny. 

 

KOMUNIKACE PRODÁVAJÍCÍHO S KUPUJÍCÍM

Jak se mohu do­mlu­vit s pro­dá­va­jí­cím nebo ku­pu­jí­cím? Po­kud vklá­dá­te in­ze­rát a víte, že po­va­ha in­ze­rá­tu je ta­ko­vá, že se bu­de­te po­tře­bo­vat domluvit na podrobnostech s ku­pu­jí­cím nebo pro­dá­va­jí­cím, při za­dá­vá­ní in­ze­rá­tu za­škrt­ně­te po­líč­ko „potřebuji s kupujícím domluvit podrobnosti“ v sek­ci „Komunikace k inzerátu“.Ten, kdo bude na Váš in­ze­rát re­a­go­vat, pak ne­mů­že pro­vést pří­mý ná­kup a po­šle Vám v rám­ci ne­zá­vaz­né ob­jed­náv­ky svůj do­taz nebo svo­ji před­sta­vu. Kro­mě ko­mu­ni­ka­ce k in­ze­rá­tu mů­že­te vy­u­žít i služ­bu por­tá­lu Dog Fo­rum „soukromé zprávy“. V pro­fi­lu uži­va­te­le na­jde­te pod uži­va­te­lo­vou fo­to­gra­fií od­po­ví­da­jí­cí tla­čít­ko. Sou­kro­mé zprá­vy jsou po­tom pří­stup­né ve Va­šem osob­ním profilu. Zde mů­že­te dále ko­mu­ni­ko­vat s da­ným uži­va­te­lem.UPOZORNĚNÍ! Po­kud do­jde k ja­ké­mu­ko­liv pro­blé­mu s ob­jed­náv­kou (ne­za­pla­ce­ní, ne­pl­ně­ní apod.), por­tál Dog Fo­rum při re­kla­ma­ci bere v po­taz pou­ze komunikaci v objednávce a ke ko­mu­ni­ka­ci sou­kro­mý­mi zprá­va­mi ni­jak ne­při­hlí­ží. Pro­to do­po­ru­ču­je­me vždy dá­vat přednost komunikaci pomocí nezávazné objednávky. Ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku mů­že­te kdy­ko­liv stor­no­vat a sma­zat.

 

PŘEHLED VLASTNÍCH INZERÁTŮ

Své in­ze­rá­ty mů­že­te snad­no spra­vo­vat pří­mo ve svém osob­ním profilu. Zde mů­že­te svo­je in­ze­rá­ty ak­ti­vo­vat/​​de­ak­ti­vo­vat, vklá­dat nové in­ze­rá­ty, TOPo­vat je apod.

 

AKTIVNÍ vs NEAKTIVNÍ INZERÁT

Aktivní in­ze­rát se zob­ra­zu­je ve­řej­ně všem uži­va­te­lům. Neaktivní in­ze­rát se ostat­ním uži­va­te­lům ne­zob­ra­zu­je. Deaktivací in­ze­rá­tu si tedy mů­že­te in­ze­rát „za­ar­chi­vo­vat“ pro další použití v bu­douc­nos­ti a ne­mu­sí­te ho ma­zat.

 

TOPOVÁNÍ

TOPo­vá­ním posunete svůj in­ze­rát na jed­nu z před­ních po­zic na titulní stra­ně por­tá­lu Dog Fo­rum.Tím zvý­ší­te jeho úspěšnost. K tomu, abys­te moh­li Váš in­ze­rát TOPo­vat, je nut­né mít na­kou­pe­né T-coiny.

 

TYPY ČLENSTVÍ

STANDARD - bez­plat­né člen­ství, osvo­bo­ze­no od pro­vi­ze por­tá­lu (na některých portálech Tectum Forum platíte procenta z uskutečněného obchodu), získává automaticky každý registrovaný uživatel, umožňuje nakupovat a vkládat soukromou inzerci 

OPTIMUM a PROFI - pau­šál­ní před­pla­ce­né člen­ství, osvo­bo­ze­no od pro­vi­ze por­tá­lu, umožňuje navíc vkládat komerční inzerci, umožňuje vložit vlastní kontakty (e-mail a web), umožňuje prezentovat se pomocí článků v PREMIUM zóně, získává T-coiny pro TOPování zdarma